Regulamin sprzedaży szkoleń online.

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;  
 2. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć Can Do Consulting SAGL, Via Cantonale 11, 6900 Lugano, Szwajcaria, VAT ID CHE – 389.731.153 IVA.
 3. „Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 4. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;  
 5. „Strona www” – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.candoconsulting.pl stronę za pośrednictwem, której sprzedaje on szkolenia znajdujące się w jego ofercie;
 6. „Szkolenie” – należy przez to rozumieć treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony www w skład, których wchodzą szkolenia on-line, webinaria prowadzone na żywo;
 7. „Usługa” – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Sprzedawcę  odpłatne szkolenia online, których zakup dostępny jest na stronie www  dla Klientów ,którzy opłacili dostęp do wybranej usługi.
 8. „Koszyku” – należy przez to rozumieć składnik strony www, który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;  
 9. „Konsumencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;  
 10. „K.c.” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  
 11. „Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  
 12. „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  

Dział II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu szkoleń od Sprzedawcy za pośrednictwem strony www, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.  
 2. Regulamin jest dostępny na stronie www.candoconsulting.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.  
 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony www na zakup szkolenia oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Klient dokonuje zamówienia szkolenia zaznaczając wybrany przez siebie tytuł na stronie www
   za pomocą opcji „Kup teraz”.
 2. Następnie Klient przekierowywany jest na stronę na stronę Dotpay.pl – Centrum płatności online.  
 3. Zakupione szkolenie zostanie udostępnione Klientowi poprzez przesłanie mu na podany
  w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.
 4. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Klientowi tak szybko jak to możliwe, nie później niż do 3 dni roboczych od dnia  zawarcia Umowy.
 5. Korzystanie ze szkolenia odbywa się z poziomu serwisu www i wymaga połączenia
  z Internetem.
 6. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim.
 7. W przypadku nieotrzymania danych dostępowych na adres e-mail Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w Dziale IX Regulaminu.  

Dział IV. Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup szkolenia jest podana na stronie www obok szkolenia. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie www, stosownie do pkt 1 powyżej, zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
 4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V. Prawo własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na stronie www, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy i objęte one są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm).
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/webinariach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej
  (nie konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

Dział VI. Rozwiązanie umowy

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na szkolenie i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi informacji, o której mowa w Dziale III pkt 3 Regulaminu.
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta niemającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani  gdy pobrał zamówionego ebooka.

Dział VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej dsedek@candoconsulting.pl lub pisemnie na adres: aktualnej siedziby Sprzedawcy lub telefonicznie pod nr telefonu +48 695690540.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy,
  a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu
  z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  
 3. Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.  

Dział VIII. Przepisy dotyczące konsumentów.

 1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie
  do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy.
 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup szkolenia wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu,
  o którym mowa w ust. 3.  
 3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.  
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
  do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
  na adres dsedek@candoconsulting.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.  
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.  
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 11. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej
   z Sprzedawcą;.
 12. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 13. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 14. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.  
 15. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu które:  
 16. stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów
  z udziałem konsumentów,  
 17. zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcę oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność
  za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji Umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku
   z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
  są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Dział X. Postanowienia końcowe.

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do strony www Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.  
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.  
 3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę
  w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach szkoleń objętych przedmiotem Umowy.  
 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających
  z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.  
 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www. informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.  
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych
  z Konsumentami.  
 8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady szkoleń. Postanowienie
  to nie odnosi się do szkoleń nabytych przez Konsumentów.  
 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza
  się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z szkoleń stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 10. Regulamin wchodzi w życie z opublikowania.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

…………………………………………                                                                       …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………………….. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

   podpis konsumenta